Skip to Content Skip to footer

Suggestions

 • No Suggestions
Results

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Esselte Leitz Büro Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği Chevron Icon

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.   

 • Şirket içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması,
 • Yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • Çalışanlara şirket aracı tahsis edilmesi,
 • Yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ücret yönetimi,
 • Özlük ve bordrolama süreçlerinin yönetilmesi,
 • Kariyer gelişim ve performans yönetimi,
 • İşe alımınıza ilişkin süreçlerin tamamlanması ile oryantasyon (onboarding) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İş seyahatlerinin planlanması ve organizasyonu,
 • Atama ve terfi süreçlerinin yönetilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yönetimi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Şirket içi bilgilendirme duyurularını gerçekleştirilmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, disiplin ve etik süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi, iş kazası ve meslek hastalığı süreçlerinin icrası,
 • İş faaliyetlerinizin takibi ve denetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile etkinlik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanların talep ve şikayetlerinin yönetilmesi,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
 • İşten çıkış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Basın bültenlerinin hazırlanması ve yönetimi,
 • Açık rızanızın varlığı halinde sağlık verilerinizin özlük, iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığı süreçlerinin icrası ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmesi,
 • Açık rızanızın varlığı halinde ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinizin; özlük süreçlerinin yürütülmesi ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmesi,
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Chevron Icon

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; tedarikçilerimizle, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara,  insan kaynakları faaliyetlerinin yönetimi ve denetiminin sağlanması amacıyla yurt dışında mukim grup şirketimiz Esselte S.r.l, grup şirketlerimiz ile ortak sistem kullanılması sebebiyle  ABD’deki ACCO Brands USA LLC, Polonya’daki Esselte Polska Sp. Z.o.o, İtalya’daki Esselte S.r.l. ve Birleşik Krallık’taki ACCO UK Limited ile, hukuki süreçlerin yürütülmesi kapsamında kullanılmakta olan platform sağlayıcısı Convercent, Inc., ile yurt dışında mukim grup şirketimiz ACCO Brands USA LLC’ye, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Chevron Icon

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında fiziki ortamda kargo/posta, matbu formlar ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları ve elektronik ortamda e-posta, telefon, Şirket içi sistemlerimiz üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Özlük ve bordrolama süreçlerinin yönetilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi, iş kazası ve meslek hastalığı süreçlerinin icrası,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Özlük ve bordrolama süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • Ücret yönetimi,
 • İşten çıkış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirket içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması,
 • Yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • Çalışanlara şirket aracı tahsis edilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • İşe alımınıza ilişkin süreçlerin tamamlanması ile oryantasyon (onboarding) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kariyer gelişim ve performans yönetimi,
 • Atama ve terfi süreçlerinin yönetilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yönetimi,
 • Basın bültenlerinin hazırlanması ve yönetimi,
 • İş seyahatlerinin planlanması ve organizasyonu,
 • Araç tahsisi ve yönetimine yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirket içi bilgilendirme duyurularını gerçekleştirilmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, disiplin ve uyum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Soruşturmaların yürütülmesi,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerimizin planlanması ve icrası,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinizin takibi ve denetimi,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile etkinlik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanların talep ve şikayetlerinin yönetilmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
 • İşten çıkış süreçlerinin yürütülmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirket içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması,
 • Yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • Araç tahsisi ve yönetimine yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Kariyer gelişim ve performans yönetimi,
 • Atama ve terfi süreçlerinin yönetilmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Sağlık verilerinizin özlük, iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığı süreçlerinin icrası ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmesi,
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinizin; özlük süreçlerinin yürütülmesi ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmesi.
İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Chevron Icon

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi DataPrivacy@acco.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.